Õppeaasta tegevuskava

EESMÄRGID 2023/2024


Eelarvega tagatud kõigi lasteaia valdkondade toimimine (Säästlik majandustegevus, ressursside sihipärane ja otstarbekas juhtimine).

– Loodud lastele ja personalile põhitegevust toetav õpi- ja töökeskkond ning vahendid.

– Rakendatud operatiivne info edastamine, suurem tähelepanu rühmasisele infovahetusele

– Hästi toimiv meekonnatöö, mentorlus.

– Rakendatud personali tasakaalustatud ja individuaalne arendamine ning tunnustamine.

– Rakendatud ja planeeritud koostöö partneritega, toetades õpitegevusi ja lasteaia arengut.

– Rakendatud ja planeeritud õppe- ja kasvatustöö ning õppekava täitmine.

– Rakendatud huvigruppide kaasatus juhtimistegevusse (nõukogu, lapsevanemad, personal, partnerid).

Õppeaasta teema: SÕBER, ANNA KÄSI, AVASTAME ÜHESKOOS