Õppe- ja kasvatustöö

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ EESMÄRGID 2023/2024

 • Õppetegevused on paindlikud ja lõimitud, rakendatud on loovad lähenemised ja mängulised võtted õues õpe, projektiõpe, avastusõpe, õpime igal pool.
 • Laps tunneb huvi õppimise vastu, on aktiivne, loov ja ettevõtlik.
 • Laps kogeb eduelamust läbi erinevate tegevuste.
 • Rakendatud on lapse erivajaduste varajane märkamine ja toetamine.

Rakendatud on muukeelse lapse kohanemise toetamine, eesti keele õpe ja huvi kultuuriloo vastu

ÕPPE– JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS

Lasteaed on avatud 8.00 – 18.00.

Eralasteaed Adelionis algab õppetöö 15. septembril ja kestab järgneva kalendriaasta 31. maini

Õppe – ja kasvatustöö toimub eesti keeles ja vene keeles, kolmes liitrühmas.

Suvekuudel, 1. juunist kuni 31. augustini, toimub planeeritult õpitu kordamine  ja kinnistamine ning põhirõhk on mängulisel õuetegevusel.

Lähtuvalt pedagoogilise nõukogu otsusest (10.12.2020, nr.3.) toimub talvisel koolivaheajal (jõulu periood) üks tegevus päevas, korratakse eelnevalt õpitud.

Ajavahemikul 01. sept. – 01. okt. on  rühmadel sisse elamise – ja laste arengu uurimise periood, põhirõhk on suunatud mängule ning selle kaudu laste tundmaõppimisele.

Õppe- ja kasvatustegevus lasteasutuses toimub päevakava alusel, mis määrab laste eale vastava päevarütmi, une- ja ärkveloleku aja, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevused ning lasteasutuse õpetaja kavandatud  õppe- ja kasvatustegevused.

Rühmade päevakavad ja tegevuste kavad kinnitab direktor õppeaasta alguses.

Õppe – ja kasvatustegevus rühmades toimub rühma kuu plaanide alusel.

Rühma järgneva kuu plaan koostatakse jooksva kuu viimaseks reedeks, selle kinnitab direktor.

Rühmade kuuplaanid saadetakse lastevanematele elektrooniliselt ja nendega on võimalik tutvuda rühma stendil.

Muusikategevused on teisipäeval ja reedel. Liikumistegevused on esmaspäeval ja kolmapäeval

Rühmade õppetegevus toimub iga päev üks tegevus päevas, kuhu on lõimitud kõik ainevaldkonnad (mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst). Koolieelses rühmas tegeletakse eraldi veel matemaatika ja lugemise – kirjutamise eeltööga.
Õppetegevus on mänguline, lõimitud, arvestades laste huvi, vanust ja rühma eripära.

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade üldeesmärgid ja -teemad

KEEL JA KÕNE

Üldeesmärgid:

 • igapäevasuhtluses kaasvestlejana, kuulajana ning vestluse algatajana toimetulekuoskuse kujundamine
 • laste tundeelu rikastamine ning positiivsete elamuste pakkumine lastekirjanduse abil ning igapäevategevustes
 • laste julgustamine eneseväljendamiseks ja esinemiseks
 • huvi äratamine lugemise-kirjutamise vastu ning lugemise ja kirjutamise algoskuste kujundamine

MINA JA KESKKOND

Üldeesmärgid:

 • oma mina ning enda ja teiste rollide adumine inimsuhetes
 • reeglite ja üldinimlike väärtuste tundmaõppimine ning adumine
 • erinevate kommete ja traditsioonidega tutvumine

Üldteemad:

 • TERVIKLIK MINA: Enesetutvustamine. Sotsiaalsete rollide tajumine. Tervisliku eluviisi teadvustamine.
 • REEGLID JA VÄÄRTUSED: Üldiste viisakusreeglite järgimine. Sõpruse väärtustamine. Moraalinormide tundmine ja salliv suhtumine erinevustesse.
 • KOMBED JA TRADITSIOONID: Kodu ja perekonna väärtustamine. Rahvuskultuuri tundmine.
 • TURVALISUS: Liiklusohutusnõuete tundmine. Muude ohtude teadvustamine. Laste esmaabi (ohtude vältimine, enda ja teise aitamine õnnetuse korral 5-7 aastased)

LOODUS

Üldeesmärgid:

 • huvi äratamine looduse ja keskkonna vastu läbi tunnetamise, uurimise, vaatlemise, kogemise ja leiutamise, mille läbi kujuneb terviklik maailmapilt
 • taime- ja loomariigi mitmekesisusega ning elukooslustega tutvumine
 • ilmastiku muutustega tutvumine erinevatel aastaaegadel
 • loodust ja keskkonda hoidva ja säästva mõtteviisi kujundamine
 • arusaama kujundamine, et inimese tegevus mõjutab keskkonda ja vastupidi ning enese ja teiste tegevuse tagajärgede märkamine lähiümbruses
 • tehismaailmaga – inimese loodud maailmaga – ning tehismaailma mõjuga loodusele ja inimesele tutvumine

Üldteemad:

 • TAIME- JA LOOMARIIK: Kodukoha taimed. Kodukoha metsloomad. Koduloomad. Kalad. Põhja- ja lõunamaaloomad.
 • MUUTUMINE LOODUSES: Aastaaegade vaheldumine ja rütmilisus. Areng taime- ja loomariigis.
 • ELUKESKKOND: Valguse, soojuse, vee ja õhu tähtsus. Eluskooslused – mets, soo, raba, niit.
 • INIMENE JA LOODUS: Tööd looduses. Esivanemate looduskäsitlus ja rahvakalender. Loodushoid.

LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE

Üldeesmärgid:

 • huvi äratamine lugemise-kirjutamise vastu
 • lugemise ja kirjutamise alusoskuste kujundamine
 • lapse kõnes õige häälduse, õigete grammatiliste vormide ja lauseehituse kujunemise toetamine ja suunamine

LASTEKIRJANDUSEGA TUTVUMINE

Üldeesmärgid:

 • ilukirjanduse kaudu laste tundeelu rikastamine
 • laste teadmiste ümbritsevast elust, kodust ja kodumaast avardamine
 • tähelepanu, vaatlemis- ja kuulamisoskuse arendamine
 • kõnes selge eneseväljendusoskuse arendamine
 • luulel, jutul, vanasõnal, kõnekäänul ja mõistatusel vahettegemise oskuse kujundamine
 • igapäevaelus raamatute kasutamise oskuse kujundamine

TERVISEKASVATUS

Üldeesmärgid:

 • lapse tervelt kasvamise ja arenemise toetamine
 • eelduste loomine, et lapses kujuneksid tervislikud harjumused ning toimetulek elus tervist kahjustamata
 • teadmiste andmine inimese keha kohta, iseenese ja tähtsamate elundite elutegevuse tundmaõppimine
 • lastevanematega koostöö süvendamine, et soodustada lapse tervislike harjumuste kujunemist

Üldteemad:

 • MINA: nimi, poiss, tüdruk
 • TERVISELE KASULIK JA KAHJULIK: liikumine, toit, puhtus, hammaste hooldamine, töö ja puhkus, uni, sotsiaalne keskkond (sõbralikkus, teistega arvestamine, andestamine, vägivallatus), looduskeskkond (puhas vesi, õhk, ümbrus)
 • INIMESE KEHA: tunne iseennast, poiss, tüdruk, kehaosad
 • INIMESE ELURING: sünd ja surm, noored ja vanad, lapsed ja täiskasvanud
 • OHUTUS JA TERVIS: ohud liikluses, looduses, kodus

LIIKLUSKASVATUS

Üldeesmärgid:

 • liikluskasvatuse seostamine erinevate tegevustega
 • laste suunamine üksteist arvestavateks liiklejateks, kellel on ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda
 • liiklemisoskuste kujundamine, mis toetavad toimetulekut ja ohutust erinevate liiklusolukordades

MATEMAATIKA

Üldeesmärgid:

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

 • rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki;
 • järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal;
 •  tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab ning järjestab oma igapäevategevusi;
 • mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas;
 • mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid;
 • tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid;
 • näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.

Üldteemad:

 • hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine;
 •  suurused ja mõõtmine;
 • geomeetrilised kujundid;
 • orienteerumine ajas ja ruumis

KUNSTIÕPETUS

Üldeesmärgid:

 • vaatlemis-, võrdlemis- ja analüüsimisvõime arendamine ja kujundamine
 • nähtu, kogetu ja tunnetatu kujutamine kunstiliste vahenditega
 • erinevate kunstiõpetuse töövahendite kasutamine
 • erinevate kunstitehnikate kasutamine
 • kunstiõpetuses omandatu sidumine teiste õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega
 • loova fantaasia ja mõtlemise, ilumeele, algatusvõime ning eneseväljendamise ergutamine ja arendamine
 • lapse käelise tegevuse ja peenmotoorika ning silma ja käe koostöö arengu suunamine
 • rahvakunstiga tutvumine

Üldteemad:

 • joonistamine
 • maalimine
 • voolimine
 • kleepimine
 • meisterdamine

MUUSIKAÕPETUS

Üldeesmärgid:

 • positiivse suhtumise kujundamine muusikalisse tegevusse
 • lapse tundeelu rikastamine muusikaelamuste kaudu ning laste muusikaeelistuste suunamine
 • muusika kuulamine, laulmine, lastepillidel mängimine ning liikumine ja tantsimine muusika või laulu saatel
 • muusika toel ja musitseerides vabalt ja loovalt eneseväljendamine
 • kollektiivse ja individuaalse musitseerimise ja esinemisoskuse arendamine

Üldteemad:

 • muusika kuulamine
 • laulmine
 • rütmiline liikumine
 • mäng lastepillidel

LIIKUMINE

Üldeesmärgid:

 • lapse füüsilise ja vaimse tervise tugevdamine, psühhomotoorse, sotsiaalse ja tunnetusliku arengu ergutamine
 • huvi suunamine aktiivse liikumise, sportimise ja spordi vastu
 • liikumise ja liikumisohutuse teadmiste/oskuste kujundamine
 • rühmas ja mängudes aktiivse tegutsemise kujundamine

Üldteemad:

 • liikumisalased üldteadmised;
 • hügieen ja liikumisohutus;
 • individuaalne kehaline areng ja enesekontroll;
 • vahendite käsitsemine;
 • orienteerumine;
 • võimlemine ja rütmika;
 • erinevad spordialad;
 • põhiliikumised;
 • liikumismängud, sportlike elementidega mängud;
 • talvealad;
 • loodusliikumine.