Üldinfo

ADELIONIS ON LAPSEL ÕIGUS:

*Aktiivselt ja iseseisvalt tegutseda

*Ennast loovalt ja vabalt väljendada

*Teha otsuseid ja võtta vastutust

*Väljendada oma mõtteid ja tundeid

*Katsetada, teha vigu ja uuesti

proovida

ÕPETAJA ON ENNEKÕIKE VÕIMALUSTE

LOOJA, PEEGELDAJA, TOETAJA JA INNUSTAJA

Lapsel on arengut soodustav keskkond, tagatud turvatunne ja eduelamused Sõbralikus ringis on koos nii eesti kui vene rahvusest lapsed ja nende vanemad.

•         Laps kasvab aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks.

•          Laps tunneb toetust ümbritseva maailma mõistmisel, oma maailmatunnetuse kujunemisel.

•          Vanemaid abistatakse õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel nõustatakse.

•          Muukeelsete perede lastel ja vanematel aidatakse integreeruda eestikeelsesse keskkonda.

•          Lapsele tagatakse koolivalmidus nii vaimse, füüsilise kui sotsiaalse kompetentsuse tasemel.

Eralasteaed Adelion on lapsesõbralik, avatud ja kaasaegne õppeasutus, kuhu tulevad rõõmuga nii lapsed kui lapsevanemad. Erinevate ühis- ja õpitegevuste abil aitame kujundada muutuvas maailmas hästi hakkama saavat last. Meie eesmärk on luua edukalt tegutsev kakskeelne täiskasvanute ja laste tolerantne selts, kes õpivad tundma üksteise keelt ja kultuuri.

 

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab pedagoog lapse arengutaset, vanust ning lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale. Toimub mängu kaudu õppimine, rakendades üldõpetuslikku tööviisi, sest teadmiste, oskuste, vilumuste kujunemisel  on asendamatu  üldõpetuslik lähenemine. Mängu kaudu õppimine tähendab nii õppemängude kasutamist, kui ka sellise õpikeskkonna kujundamist, mis pakub lastele võimalusi vabamängu kaudu õppida. Mängides areneb mõtlemine, loomingulised võimed, kujutlused, arusaamad, mängimine aitab lastel omandada keelt ja arendada sotsiaalseid oskuseid, sealhulgas oskust teha koostööd teiste inimestega.

Kasvatus- ja arendustegevuses arvestatakse nii laste individuaalseid, vanuselisi, soolisi, kui rahvuslikke ja piirkondlikke iseärasusi, väärtustatakse eesti kultuuritraditsioone ning arvestatakse teistest rahvustest laste kultuuri eripära. Kasvatamine ja arendamine toetub lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu, lähtub konkreetsest ning lapsele ajas ja ruumis tuttavast. Lapse kasvades ja arenedes liigutakse lähemalt kaugemale ning üksikult üldisemale. Võimalusel tutvutakse õpitavaga (nähtused jm) loomulikus keskkonnas.

Lasteasutuse õpetaja kavandab oma rühma õppe- ja kasvatustegevust nii, et tal oleks võimalik töötada lastega individuaalselt. Individuaalses töös arvestatakse laste iseloomu, võimeid, oskusi ja arengupotentsiaali.

Lapse igakülgse arengu soodustamiseks luuakse lasteasutuses turvaline keskkond. Lasteasutus on perekonnale avatud ja personal teeb tihedat koostööd lapsevanematega. Lasteasutuse pedagoogid nõustavad vajadusel lapsevanemaid ja abistavad õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel.