Asukoht

Lepiku tee 34b, 11913 Tallinn

tel. 53956977; 59060000000000000000146

Direktor: Kaja Saar
kaja.saar@adelionkids.ee

Koolitusluba nr 5966HTM välja antud 25.08.2010

    Alates 01.07.2014 hakkas kehtima uus majandustegevuse seadustiku üldosa seadus ning kõikide eralasteaedade koolitusload on seaduse mõistes tegevusload ja need on tähtajatud. Meie olemasolev koolitusluba muutus tähtajatuks nimetatud seaduse rakendussätte § 77 alusel, mis sätestab, et kehtiv tähtajaline tegevusluba, mis alates käesoleva seaduse ja selle rakendussätete jõustumisest tuleks anda tähtajatult, muutub käesoleva seaduse jõustumisel tähtajatuks. Kuna uue seaduse kohaselt antakse koolieelse lasteasutuse tegevusluba tähtajatult ning  meie  lasteaial oli seaduse jõustumise ajal kehtiv luba olemas, siis on selle sätte alusel meile  väljastatud koolitusluba tähtajatu.

11913, Таллин, Лепику ул. 34b

тел. 5113854

Директор Кая Саар
kaja.saar@adelionkids.ee
info@adelionkids.ee

Лицензия на обучение № 5966HTM 25.08.2010